تعرفه ها

این صفحه شامل چه اطلاعاتی است ؟

اطلاعاتی که شما باید در این صفحات قرار دهید :

  • اطلاعاتی در مورد نحوه کارکرد نرم افزار
  • تعرفه ها و کارمزد استفاده از کیف پول